วิสัยทัศน์

เป็นสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สังคม

ผู้เข้าชม 1267 คน UPDATE วันที่ 19/10/2563 14:13:12

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin