หน้าปก

สารบัญ

บทความวิจัย

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี SET50  
          จักรวาล ศรียุกต์นิรันดร์ และวรรณกิตติ์ วรรณศิลป์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
          สุภัทฌา สุธาสันติรักษ์ และอภิญญา วนเศรษฐ

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ “ทักษิณารัถย์”
          กันณ์ทรากร ขวัญโต๊ะเร๊ะ, ฐิตาภรณ์ สระแก้ว, เนาวาฟ หลีสหัด, พัชนี แก้วฉาย และวาสนา สุวรรณวิจิตร

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างช่วงก่อนและหลังการใช้มาตรการลดภาษี: กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
          วีณา ยาหน่าย และมนูญ โต๊ะยามา

บทความวิจารณ์หนังสือ

เศรษฐศาสตร์ [ฉบับทางเลือก] จากเรื่อง Economics: The User’s Guide 
           พอพันธ์ อุยยานนท์     วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช  (ฉบับเดิม)

ผู้เข้าชม 3046 คน UPDATE วันที่ 18/7/2561 8:41:20

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin