งานบริการวิชาการ

 • โครงการ e-Learning ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค click
 • โครงการ e-Learning พัฒนาการของอาเซียน click
 • โครงการ e-Learning การวิเคราะห์โครงการ click

 ปีงบประมาณ 2557

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค  click
 • เศรษฐศาสตร์มหภาค  click
 • โครงการ e-Learning ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย click

 ปีงบประมาณ 2556

 • โครงการ e-Learning วิกฤตเศรษฐกิจ click
 • โครงการ e-Learning ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค click

 ปีงบประมาณ 2555

 • โครงการ e-Learning แนวคิดเศรษฐศาสตร์ทางเลือก click
 • โครงการ e-Learning ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ click

 ปีงบประมาณ 2554

 • โครงการ e-Learning ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร click
 • โครงการ e-Learning ด้านแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ click
 • โครงการ e-Learning ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ click

 ปีงบประมาณ 2553

 • ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (2) click
 • ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา click
 • ด้านเศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด click

 ปีงบประมาณ 2552 

 • ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ click
 • ทฤษฎีและนโยบายการเงิน clickผู้เข้าชม 2615 คน UPDATE วันที่ 8/12/2559 13:12:02

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin