คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1

อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุขประธานกรรมการ

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
กรรมการ

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
กรรมการ

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์กรรมการ

5

อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
กรรมการและเลขานุการ

6

นางสาวศิริลักษณ์ นกวอนผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าชม 2642 คน UPDATE วันที่ 30/11/2564 16:02:22

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin