เนื้อหาถอดบทเรียนการจัดการเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

click ดูเนื้อหา       กลุ่มที่ 1 ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี       กลุ่มที่ 2 การทำนา     กลุ่มที่ 2 น้ำหมักชีวภาพ       กลุ่มที่ 3 ประเพณี     กลุ่มที่ 3 วัฒนธรรม                                                       ประเพณีของชาวไทยพวน
ผู้เข้าชม 1222 คน UPDATE วันที่ 24/10/2560 16:04:23

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin