ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

  ประกาศ | แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา | E-Learning ประจำชุดวิชา | ข่าวทั่วไป | แบบฟอร์ม | ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

 ประกาศ    

 ข่าวทั่วไป

 • ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับการอบรมการแนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการเขียนอ้างอิงด้วยโปรแกรม Zotero การใช้ระบบ iThesis และการใช้ Ms-Word ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการรองรับการใช้งานในระบบ iThesis โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักบรรณสารสนเทศ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 22 กุมภาพันธ์ 2567 สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ตามวัน  เวลา  Qr Code และ link อบรมแนบ         
ตารางอบรม_STOU_iThesis.jpg

  ทุน


 รางวัลวิทยานิพนธ์ 

 • สำนักบัณฑิตศึกษา ขอเชิญนักศึกษา แผน ก ที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัคร ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2566  นักศึกษาท่านใดสนใจ ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดส่งเอกสารมาที่สาขาวิชา รายละเอียดดัง Link แนบ   


 แหล่งเผยแพร่วิทยานิพนธ์

หัว TCI.jpg  

   วารสารที่อยู่ในฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) เฉพาะกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2   


 สัมมนาเสริม ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

                              ข้อมูลการสัมมนาเสริม ภาคต้น ปีการศึกษา 2566                      - ตารางกิจกรรม สัมมนาเข้ม ภาคต้น ปีการศึกษา 2566.jpg

                 สัมมนาเสริม จำนวน 6 ชุดวิชา ดังนี้                                                                                                                                          

                 1. 60723     2. 60726     3. 60727     4. 60729     5. 60730    6. 60732

                 

 e-Learning ประจำชุดวิชา

 • ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 :    Click

 วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแยกตามกลุ่มของนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 
 • เรียน  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 60795 วิทยานิพนธ์ และ 60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นครั้งแรก ในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ทุกท่าน จะต้องเข้าไปทำกิจกรรมในระบบ e-Learning หากนักศึกษามีปัญหาในการเข้าระบบ ขอให้ติดต่อศูนย์ e-Learning ของมหาวิทยาลัย ที่โทร. 0-2504-7417-8 และ 0-2504-7877 เพื่อดำเนินการให้เข้าระบบได้ต่อไป  ละเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าว ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2566  โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565  ทุกคนดำเนินการจัดทำเอกสาร ดังนี้                                 1. ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 ทำแบบ บศ.001 และ บศ.002                                                                                                                                         2. ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทำแบบ บศ.ข.1 และ บศ.ข.2                                                                                                                   เมื่อนักศึกษาดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารมาที่  mail - econ_stou@hotmail.com และส่งเอกสารมาที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยวงเล็บว่าส่งเอกสารแบบใด ดังนี้     
 •          1) วิทยานิพนธ์ 1                 -  ส่งแบบ บศ.001  จำนวน 1 ชุด และ บศ.002  จำนวน 10 ชุด
 •          2) การศึกษาค้นคว้าอิสระ  -  ส่งแบบ บศ.ข.1  จำนวน 1 ชุด และ บศ.ข.2  จำนวน 10 ชุด                                                                                                             
 • คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ download
 • แนะนำการศึกษาค้นคว้าอิสระ download 
 • แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อการสำเร็จการศึกษา click  แบบฟอร์ม  download 


แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์:

แบบฟอร์มการศึกษาค้นคว้าอิสระ:
 • แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ download
 • แบบขออนุมัติทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ [บศ.ข.1] download
 • แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ [บศ.ข.2] download
 • แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ [บศ.ข.3] download
 • แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ [บศ.ข.4] download
 • แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ [บศ.ข.5] download
 • แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ [บศ.ข.9] download
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา:


 อาจารย์ที่ปรึกษา

 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ 

              ภาคต้น ปีการศึกษา 2566    อบรมเข้ม วันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

   

 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร


ชื่อ - สกุล

เบอร์โทรศัพท์

หน้าที่ความรับผิดชอบ


นางอาภรณ์  กิจมะโน


0-2504-8199


– ดูแลงานบัณฑิตในภาพรวม

– เลขานุการหลักสูตร (ป.โท)นางวรนิธิ์ สมุทรวนิช


0-2504-8197


– สัมมนาเสริม

– ประสานงาน e-Learning ชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

– การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์
นางสาวปานชนก ฉายเนตร์


0-2504-8197


–   สัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1  และการศึกษาค้นคว้าอิสระ   

-   ประสานงานวิทยานิพนธ์ 1 - 4 และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ผู้เข้าชม 44314 คน UPDATE วันที่ 25/10/2566 15:12:58

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin