5. อ.ดร.พัชรี ผาสุข.jpg

                                                             อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข 

                                         ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

     

                    

                                         ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร.jpg                               

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร

                                            รองประธานประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                                                          2. อ.ดร.วสุ สุวรรณวิหค-1.jpg

                                                          

                                                        อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค 

                                            เลขานุการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้เข้าชม 4311 คน UPDATE วันที่ 30/11/2564 16:28:37

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin