วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาด้านเศรษฐศาสตร์

  2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนในรูปของการเผยแพร่ความรู้และการศึกษาต่อเนื่อง

  3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  4. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

  5. เพื่อพัฒนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ผู้เข้าชม 2025 คน UPDATE วันที่ 6/1/2563 17:38:56

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin