ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

 ประกาศ


 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสอนเสริมออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565


                         ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียด ดังเอกสารแนบ       
 การสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน  ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 


                   1. ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น


ครั้งที่ 1 (สอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 - 8)

รุ่นที่ 1  วันที่ 12 13 พฤศจิกายน 2565

(เวลา 9.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น.)

รุ่นที่ วันที่ 19 20 พฤศจิกายน 2565

(เวลา 9.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น.)

ครั้งที่ 2 (สอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน หน่วยที่ 9 - 15)

รุ่นที่ 1  วันที่ 17 18 ธันวาคม 2565

(เวลา 9.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น.)

รุ่นที่ วันที่ 24 25 ธันวาคม 2565

(เวลา 9.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น.)


                       2. ชุดวิชา 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

         ครั้งที่ 1   วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2565

    ครั้งที่ 2   วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2565


      3. ชุดวิชา 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์

       ครั้งที่ 1   วันที่ 22 - 23  ตุลาคม 2565

    ครั้งที่ 2   วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565
 การสอนเสริมแบบเข้ม            -

     

 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์

     ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ผู้เข้าชม 21600 คน UPDATE วันที่ 2/8/2565 18:21:15

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin