สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   


สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 ระดับ 1 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาโท

 
1..
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559-TQF) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
 
.
-  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
 
-  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 ระยะเวลาการศึกษา
 
-  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่
                   ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
   


ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Economics Program
(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ )
 ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 อักษรย่อ ศ.ม.
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Economics
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M. Econ.

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
 
2.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
   
  

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Economics Program
(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ )
 ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 อักษรย่อ ศ.ม.
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Economics
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M. Econ.

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
 
2.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 หมายเหตุ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาจะจัดให้มีการอบรมเสริมพื้นฐานในวิชาด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และวิชาทางคณิตศาสตร์และสถิติที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
   
  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788ผู้เข้าชม 17219 คน UPDATE วันที่ 25/10/2562 19:22:03

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin