อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


chaream - Copy.jpg
   
ชื่อ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล จตุพร  (Personal Website)
(Asst. Prof. Dr. Chalermpon Jatuporn)
วุฒิการศึกษา:

วท.บ., ศศ.บ., วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร), ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์), Ph.D. (Applied Economics) National Chung Hsing University

ความเชี่ยวชาญ:       เศรษฐศาสตร์เกษตร, เศรษฐมิติประยุกต์, อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
E-mail address:chalermpon.jat@stou.ac.th; jatuporn.stou@gmail.com
 ประวัติและผลงานทางวิชาการ


1. อ.ดร.jpg 
ชื่อ:อาจารย์ ดร. พัชรี ผาสุข
(Dr. Padcharee Phasuk)   
ตำแหน่งบริหาร:รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วุฒิการศึกษา: วศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), Ph.D. (Applied Economics)  National Chung Hsing University
ความเชี่ยวชาญ:เศรษฐศาสตร์การจัดการ, ระเบียบวิธีการวิจัย, สถิติเศรษฐศาสตร์,  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
E-mail address:padcharee.pha@stou.ac.th; pad-1006@hotmail.com; padcharee@gmail.com
   ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รศ.ดร.พิทักษ์ใหม่  ก.พ.63.jpg

ชื่อ:

รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศรีสุขใส
 (Assoc. Prof. Dr.Pithak Srisuksai)   
วุฒิการศึกษา: ศ.บ., บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), Ph.D.(Economics) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความเชี่ยวชาญ:Financial Economics Econometrics Money and Banking
E-mail address:pithak.sri@stou.ac.th
 ประวัติและผลงานทางวิชาการ


ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.jpg

ชื่อ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น  
(Asst. Prof. Piyasiri Ruangsrimun)
วุฒิการศึกษา:ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
E-mail address:piyasiri.rua@stou.ac.th
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร.jpg
   
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
(Asst. Prof. Dr. Pudinan Adithipyangkul)  
วุฒิการศึกษา:  ศ.บ., ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
E-mail address: pudinan.adi@stou.ac.th
  ประวัติและผลงานทางวิชาการ

p_rachanee-1.jpg
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
(Asst. Prof. Rachanee To-arj)
วุฒิการศึกษา:  ศ.บ.(เกียรตินิยม, M.A.(Economics), University of Missouri Columbia
ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ และเศรษฐศาสตร์พัฒนา
E-mail address: rachanee.toa@stou.ac.th
  ประวัติและผลงานทางวิชาการ

1. อ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์-1.png
 
ชื่อ:                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
                  (Asst. Prof. Dr. Rawadee Jarungrattanapong)
วุฒิการศึกษา                  วท.บ., พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ), M.S.(Environmental Management), Ph.D.APS. (Environmental                                 Economics) Ritsumeikan Asia Pacific University 
ความเชี่ยวชาญ:                    เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
E-mail address:                    rawadee.jar@stou.ac.th
                      ประวัติและผลงานทางวิชาการ

2. อ.ดร.วสุ สุวรรณวิหค-1.jpg
 
ชื่อ: อาจารย์ ดร. วสุ สุวรรณวิหค
(Dr. Vasu Suvanvihok)
ตำแหน่งบริหาร:
วุฒิการศึกษา:
 
เลขานุการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วศ.บ., บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
E-mail address: vasu.suv@stou.ac.th
  ประวัติและผลงานทางวิชาการ

3. รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ-1.png

ชื่อ:

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ
(Assoc. Prof. Dr. Apinya Wanaset)
ตำแหน่งบริหาร:
วุฒิการศึกษา:
 
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วท.บ., บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ), Ph.D.(Economics) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์พัฒนา
E-mail address:apinya.wan@stou.ac.th
 ประวัติและผลงานทางวิชาการ

อ.ดร.อดิเรก.jpgชื่อ:

อาจารย์ ดร.อดิเรก  วัชรพัฒนกุล 
(Dr. Adirek Vajrapatkul)  
วุฒิการศึกษา:    
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
M.M. (Entrepreneurship Management), International Program มหาวิทยาลัยมหิดล
     M.B.A. (General Management), International Programมหาวิทยาลัยรามคำแหง
     Ph.D. (Applied Mathematics), English Program มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
     Ph.D. (Economics), International Program (candidate) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญ:
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการบริหาร
เศรษฐศาสตร์มหภาคและนโยบายสาธารณะ
E-mail address:adirek.v@gmail.com, adirek.vaj@stou.ac.th
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

     
ผู้เข้าชม 23082 คน UPDATE วันที่ 28/12/2564 16:19:34

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin