อาคารวิชาการ 3

ความเป็นมาของสาขาวิชา


  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีประกาศจัดตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2525 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 40 วันที่ 12 มีนาคม 2523) โดยในปีการศึกษา 2525 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ต่อมาเมื่อมีความต้องการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญามากขึ้น จึงได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจต่อเนื่อง 2 ปี ในปีการศึกษา 2532 และปริญญาตรี 4 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2536

          นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2537 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ทำการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรี 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี โดยปรับให้เหลือเพียงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 4 ปีเท่านั้น เพื่อสะดวกในด้านบริหารจัดการ และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 และได้ใช้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 4 ปี ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 และต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 โดยมีกำหนดเปิดสอนในภาคการศึกาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ส่วนหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี ได้ทำการปรับปรุง เป็นหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเดียว ซึ่งมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552

        การพัฒนาประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้ความต้องการกำลังคนในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทครั้งแรก 1 หลักสูตร คือ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542

        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ในปี 2551 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งมีกำหนดการเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงสนองความต้องการส่วนบุคคลให้แก่สังคมต่อไป

        หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้
        หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552
        หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

        ในปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. โดยการควบรวมหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) มี 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

        ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) มี 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยกำหนดเปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) มี 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยกำหนดเปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

         ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560ผู้เข้าชม 2086 คน UPDATE วันที่ 26/10/2563 10:32:54

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin