ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 24 มิถุนายน 2562
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 9 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ บรรยายการจัดการความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.
..อ่านต่อ 23 สิงหาคม 2562
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
..อ่านต่อ 14 สิงหาคม 2562
คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ มสธ. ร่วมกับ UNESCO วันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ และห้องที่ 1 อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.
..อ่านต่อ 7 สิงหาคม 2562
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณใต้ถุนตึก อาคารบริหาร ชั้น 1 มสธ.
..อ่านต่อ 7 สิงหาคม 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้มชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3030 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 มสธ.
..อ่านต่อ 10 กรกฎาคม 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมกับ JSPS ประเทศไทย จัดงานสัมมนา เรื่อง “รู้จัก JSPS ประเทศไทยและโอกาสการทำวิจัยในญี่ปุ่น” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ บรรยายประสบการณ์ในการทำวิจัย วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมนา 2 ชั้น 1 มสธ.
..อ่านต่อ 8 กรกฎาคม 2562
สาขาวิชาจัดอบรมเข้มชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2562 โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่และมสธ. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 มสธ.
..อ่านต่อ 2 กรกฎาคม 2562
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin