ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 23 กันยายน 2562
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 30 กันยายน 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ ดังรายละเอียด...
..อ่านต่อ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2604 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 มสธ.
..อ่านต่อ 23 กันยายน 2562
สาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพดล อุดมวิศวกุล และพันโทฤทธิรงค์ ตุ้มทอง รับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
..อ่านต่อ 11 กันยายน 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม รับมอบโล่สามศร ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
..อ่านต่อ 6 กันยายน 2562
นางสาวสุนทรี ธรรมานุรักษ์ รับมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ ชั้น 1 มสธ.
..อ่านต่อ 6 กันยายน 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มสธ.
..อ่านต่อ 6 กันยายน 2562
ศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ ร่วมอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนตำราให้ได้มาตรฐานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด 41 ปี มสธ.ฯ วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
..อ่านต่อ 6 กันยายน 2562
รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ และ ผศ.ดร.เฉลิมพล จตุพร บรรยายการจัดการความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.
..อ่านต่อ 2 กันยายน 2562
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin