ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 17 มีนาคม 2563
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2563
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ลงทะเบียนไม่ลาพักการศึกษา ตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป ขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล 02-504-7226 หรือ แจ้งมาที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อประสานงาน 02-504-8196-9
..อ่านต่อ 2 มกราคม 2563
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียด
..อ่านต่อ 2 เมษายน 2563
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยปิดทำการและเลื่อนงานปริญญาบัตร
..อ่านต่อ 2 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในช่วงโควิด-19 ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ถึง 5 เมษายน 2563 ที่ https://eduplan3.stou.ac.th/survey


..อ่านต่อ 25 มีนาคม 2563
นักศีกษาที่สงทะเบียนเรียนขุดวิชา 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจศึกษาขอให้เข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมผ่านบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)
..อ่านต่อ 17 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา บ้านตอไม้แดง ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
..อ่านต่อ 6 มีนาคม 2563
สาขาวิชาจัดอบรมเข้มชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มสธ.
..อ่านต่อ 6 มีนาคม 2563
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าสหกรณ์ร้านค้า และหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน มสธ.
..อ่านต่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์และผู้ทรงคุณสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มสธ.
..อ่านต่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 อาคารบริหาร ชั้น 4 มสธ.
..อ่านต่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรและในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
..อ่านต่อ 28 มกราคม 2563
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานปาริชาต มสธ.
..อ่านต่อ 22 มกราคม 2563
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin