หน้าแรก
จิตสังคมผู้สูงอายุ
สิทธิผู้สูงอายุ
ปกิณกะ-สาระ-บันเทิง
สุขภาพผู้สูงอายุ
การจัดการการเงินสำหรับผู้สูงอายุ
ธรรมสร้างสุข
 
 
 

สิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิได้รับบริการด้านการศึกษา การศาสนา
และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

 
  _____________________________________________________  
  สิทธิได้รับบริการด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิในการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน

 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิได้รับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง
แก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น

 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิได้รับการช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ
ตามความเหมาะสม

 
  _____________________________________________________  
  สิทธิได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตราย
จากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง

 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิในการได้รับคำแนะนำ ปรึกษา
ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิได้รับบริการการจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม
ให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง

 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

 
  _____________________________________________________  
 

สิทธิประการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 
  _____________________________________________________  
  ภาพรวมของสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

   ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะซึ่งมีชื่อว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ.2546

 
  _____________________________________________________  
  การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

   ประวัติและความเป็นมาการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ จากนโยบายรัฐบาลในสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายด้านสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2523 ซึ่งมีทั้งหมด 11 ข้อ
 
  _____________________________________________________  
  ผู้สูงอายุกับการทำพินัยกรรม

   ตามกฎหมาย เมื่อผู้ใดเสียชีวิตลง มรดกของผู้นั้นย่อมจะตกเป็นของทายาท เช่น บิดา มารดา บุตร สามีหรือภรรยา เป็นต้น ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด
 
  _____________________________________________________  
  สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในกองทุนชราภาพ

   ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มีบทบัญญัติรับรองสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่เคยทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป
 
  _____________________________________________________  
  © Copyright 2007-2008. All Rights Reserved.