หน้าแรก
จิตสังคมผู้สูงอายุ
สิทธิผู้สูงอาย
ปกิณกะ-สาระ-บันเทิง
สุขภาพผู้สูงอายุ
การจัดการการเงินสำหรับผู้สูงอายุ
ธรรมสร้างสุข
 
 
  แผนการลงทุน  
 
 

ฝากธนาคาร

 
  ________________________________________________  
 

ฝากบริษัทเงินทุน

 
  ________________________________________________  
 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 
  ________________________________________________  
 

กองทุนรวม

 
  ________________________________________________  
 

ซื้อหุ้น

 
 
  _________________________________________________________  
  ตลาดทรัพย์เพื่อการลงทุน  
 
 

ตลาดแรก

   ตลาดที่ทำการซื้อขายตราสารที่นำออกจำหน่ายในครั้งแรก ซึ่งการซื้อขายทำให้ผู้ออกตราสารได้รับเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์

 
  ________________________________________________  
 

ตลาดสอง

   เป็นตลาดที่ทำการซื้อขายตราสารทางการเงินที่เคยถูกทำการซื้อขายผ่านตลาดแรกมาแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งตลาดรองก็คือตลาดขายของมือสองนั่นเอง

 
 
  _________________________________________________________  
  การวางแผนภาษี

   กฎหมายภาษีอากรฉบับที่ 150 ได้กำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

 
 
 

RMF (ภาษีผู้สูงอายุ)

 
  ________________________________________________  
 

LTF

 
 
  _________________________________________________________  
  การวางแผนการเงิน  
 
 

ผลตอบแทน + ความเสี่ยง

 
  ________________________________________________  
 

การกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์

 
 
  _________________________________________________________  
  ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ   
 
 

เิงินเฟ้อ

 
  ________________________________________________  
 

สุขภาพ

 
  ________________________________________________  
 

งานอดิเรก

 
 
  _________________________________________________________  
 
  © Copyright 2007-2008. All Rights Reserved.