การมองเห็น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อศึกษา การมองเห็น แล้วผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบของดวงตา กลไกการมองเห็น แสงสีและสารสีได้

ส่วนประกอบของดวงตา