สมบัติของแสง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อศึกษา การมองเห็น แล้วผู้เรียนสามารถอธิบายการสะท้อน การหักเห

การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงได้