วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ข้อที่ 1 เพื่อทราบความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนอร์มัลไลเซชัน

ข้อที่ 2 เพื่อทราบความหมายของนอร์มัลไลเซชัน

ข้อที่ 3 เพื่อทราบข้อดีของนอร์มัลไลเซชัน

แบบทดสอบก่อนเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบหลังเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ