วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ข้อที่ 1 เพื่อให้สามารถบอกความหมายของเฟิร์สนอร์มัลฟอร์ม (1NF) ได้

ข้อที่ 2 เพื่อให้สามารถจัดตารางข้อมูลเป็น 1NF ได้

ข้อที่ 3 เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าตารางใดคือ 1NF ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบหลังเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ