วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ข้อที่ 1 เพื่อบอกความหมายของเซคอนนอร์มัลฟอร์มหรือ 3NF ได้

ข้อที่ 2 เพื่อระบุว่าตารางใดเป็น 3NF ได้

ข้อที่ 3 เพื่อบอกขั้นตอนการทำตารางให้เป็น 3NF ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบหลังเรียน

เริ่มทำแบบทดสอบ