1 2 3 4 5 6
 
   
    1

การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน โครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการแข่งขันของหน่วยธุรกิจ

รองศาสตราจารย์สุภาสินี ตันติศรีสุข

    2

การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น

    3

นโยบายการกำหนดราคาในทางปฏิบัติ

รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ มาลัยวรรณ

    4

การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาจารย์พิทักษ์ ศรีสุขใส

    5

โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน และนโยบายเงินปันผล

รองศาสตราจารย์สุภาสินี ตันติศรีสุข

    6

การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น

 
 
   
   
   
   
   
   
   
         

แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ