สาเหตุการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในละตินอเมริกาช่วงทศวรรษ 1980



วิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาเป็นผลที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างทางการผลิตและการบริหารเศรษฐกิจมหภาคของภาครัฐ ดังนี้


<< Previous Next >>