สาเหตุและตัวเร่งของวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีจุดกำเนิดจากประเทศไทยและแพร่ขยายไปหลายประเทศในเอเซียได้มิเพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแต่ยังรวมเศรษฐกิจของประเทศ เอเชียอื่น ๆ เช่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เป็นอันมากทั้ง ในแง่เศรษฐกิจตกต่ำ การว่างงานขยายตัว ธุรกิจล้มละลาย และปัญหาหนี้สินได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมาย

วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทยเลือกใช้ดังต่อไปนี้


<< Previous Next >>