สาเหตุและตัวเร่งของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในยุโรป เมื่อ ค.ศ. 2009 โดยมีประเทศกรีซเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตในครั้งนี้ และสาเหตุสำคัญมาจากประเทศมีการก่อหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูง มีอัตราหนี้สินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Debt to GDP Ratio) ประมาณกว่า 100% ใน ค.ศ. 2009 อันเป็นผลมาจากการกู้ยืมเพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุลของรัฐบาล โดยจุดเริ่มต้นของวิกฤตได้ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่การปฏิรูประบบเศรษฐกิจใน ค.ศ. 2002 และกรีซประกาศยกเลิกการใช้เงินสกุลดั้งเดิมหันไปใช้เงินสกุลยูโรของกลุ่มสหภาพยุโรปแทน ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของประเทศดีขึ้นสามารถกู้ยืมเงินได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจึงมีการกู้ยืมเงินจำนวนมากเพื่อมาใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ในค.ศ. 2004 ที่กรีซเป็นเจ้าภาพ

นอกจากประเทศกรีซแล้ว ปัญหาหนี้สาธารณะสูงยังก่อตัวขึ้นในหลายประเทศของยูโรโซน อาทิ ไอร์แลนด์ และอิตาลี เป็นต้น จากการติดต่อระหว่างกันในระบบการเงินโลกนั้น การที่ประเทศหนึ่งผิดนัดชำระหนี้สาธารณะหรือเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ย่อมทำให้หนี้เอกชนภายนอกบางส่วนอยู่ในความเสี่ยงของ รวมทั้งระบบสถาบันการเงินของประเทศเจ้าหนี้ก็เผชิญความสูญเสีย ผลกระทบจึงส่งผ่านกันไปเป็นวงกว้างจากภาพจะเห็นว่า ณ ค.ศ. 2010 ประเทศในยุโรปที่มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Public Debt to GDP) สูงเกินกว่าร้อยละ 100 ได้แก่ กรีซ ไอซ์แลนด์ และอิตาลี การที่สัดส่วนดังกล่าวสูงทำให้ประเทศมีความเสี่ยงและต้นทุนในการระดมทุนสูงขึ้น

<< Previous Next >>