โครงการพัฒนา Learning Object Module (LOM)
เรื่อง การถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์สายน้ำผึ้ง ทองใส

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช