วัตถุประสงค์ของการศึกษาบทเรียน

 
       เมื่อศึกษา LOM 2 แล้วผู้เรียนสามารถ 
1.   มีความรู้เกี่ยวกับการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้น
2.   มีความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้น