วัตถุประสงค์ของการศึกษาบทเรียน

 
       เมื่อศึกษา LOM 3 แล้วผู้เรียนสามารถ 
1.   มีความรู้เกี่ยวกับการทำให้เข้มข้นด้วยการแช่เยือกแข็ง
2.   มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำให้เข้มข้นด้วยการแช่เยือกแข็ง