แบบฝึกปฏิบัติรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

วิธีการใช้แบบทดสอบ

เมื่อคลิกเลือกทำแบบทดสอบที่ต้องการแล้ว

  1. แถบสีเหลืองเป็น BLOCK POPUP จะปรากฏขึ้นมาให้ทำการคลิกเมาส์ขวา
    แล้วเลือก Allow Block Content...

  2. หากต้องการดูแบบทดสอบทั้งหมด
    ให้คลิกที่ปุ่มแสดงคำถามทั้งหมดตามภาพ
วิธีใช้
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน

กลุ่มเนื้อหาจำนวน  บทที่ 1 – 5

กลุ่มเนื้อหาเรขาคณิต  บทที่ 1 – 2

กลุ่มเนื้อหาพีชคณิต  บทที่ 1 – 4