หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด

แนวคิด วัตถุประสงค์ ผู้สอน

ตอนที่ 1.1 แนวคิดทางการตลาด

ตอนที่ 1.2 บทบาทของการตลาด

ตอนที่ 1.3 กระบวนการในการตัดสินใจทางการตลาด