หน่วยที่ 10 การส่งเสริมการตลาด : การส่งเสริมการขาย

แนวคิด วัตถุประสงค์ ผู้สอน

ภาพวีดิทัศน์ประกอบ การส่งเสริมการขาย     จากงานประกวดชิ้นงานโฆษณา (TACT AWARDS) จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ตอนที่ 10.1 แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

ตอนที่ 10.2 รูปแบบของการส่งเสริมการขาย