เรื่องที่ 10.1.2 วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย ได้แก่

 1. เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า การส่งเสริมการขายเป็นการเรียกร้องความสนใจเพื่อหวังว่าการส่เงสริม
  การขายนั้นจะผลักดันให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ
 2. เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการใช้สิ่งจูงใจเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้าตรานั้นมาก่อน
  ให้ทดลองใช้ หรือเป็นการให้รางวัลแก่ผู้ที่ใช้สินค้านั้นอยู่เป็นประจำและมีความภักดีในตราสินค้า
 3. เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้สินค้า การที่บริษัทจะประสบความสำเร็จในการขายได้ย่อมหมายถึงมีการซื้อซ้ำของสินค้า
   ซึ่งการส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่เป็นการตอบแทนกับลูกค้าที่มีความภักดีในตราสินค้าหรือป้องกันมิให้
  ลูกค้าที่เคยใช้สินค้าหันไปใช้สินค้าของคู่แข่งขัน
 4. เพื่อเพิ่มสินค้าคงคลัง การส่งเสริมการขายเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ร้านค้าว่าจะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น
  กว่าปกติและมักจะยินดีให้การสนับสนุนรายการส่งเสริมการขายเนื่องจากทำให้สามารถระบายสินค้าได้เร็วขึ้น
  และมียอดขายเพิ่มขึ้น
 5. เพื่อต่อสู้คู่แข่ง การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ทำให้กิจกรรมทางการตลาดของคู่แข่ง
  ลดประสิทธิภาพลงได้
 6. เพื่อแสดงสินค้า ณ แหล่งขาย