เรื่องที่ 10.1.4 ความแตกต่างของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

การโฆษณาและการส่งเสริมการขายมีความแกต่างกันในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ลักษณะและเนื้อหาของเครื่องมือ การโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ความคิด ผู้ผลิต ผู้ขาย 
  ผลิตภัณฑ์ หรือองค์การ แต่การส่งเสริมการขายจะเน้นที่ผู้บริโภค คนกลาง และพนักงานขาย
 2. วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด การโฆษณามีวัตถุประสงค์ในการแจ้งข่าวสาร การจูงใจ 
  และการเตือนความจำ แต่การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการและเกิดการ
  ตัดสินใจซื้อในระยะเวลาอันสั้น
 3. ลักษณะการใช้งาน การโฆษณาสามารถใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือการส่งเสริม
  การตลาดอื่นๆ แต่การส่งเสริมการขายมักต้องใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขายโดยพนักงานขาย
 4. จำนวนผู้รับข่าวสาร การโฆษณาจะมีจำนวนผู้รับข่าวสารเป็นจำนวนมาก ส่วนการส่งเสริมการขายนั้น
  จำนวนผู้รับข่าวสารจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้
 5. รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การโฆษณาจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางเดียว ส่วนการส่งเสริมการขาย
  อาจเป็นทางเดียวหรือสองทางก็ได้
 6. ผู้รับข่าวสาร การโฆษณาจะมุ่งไปที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการส่งเสริมการขายจะเน้นที่ผู้บริโภค 
  คนกลาง และพนักงานขาย