เรื่องที่ 10.2.1  การส่งเสริมการขายมุ่งผู้บริโภค

     การส่งเสริมการขายมุ่งผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้สินค้าเดิมมากขึ้น เพิ่มปริมาณการซื้อ 
ให้เกิดการทดลองใช้ ดึงดูดลูกค้าของคู่แข่ง รักษาความภักดีในตราสินค้า และดึงลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน
โดยกิจกรรมในการส่งเสริมการขายมุ่งผู้บริโภค ได้แก่

 1. การแจกตัวอย่างสินค้า (Sample) เป็นการแจกสินค้าตัวอย่างแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการทอลองใช้
  โดยอาจแจกตามสถานที่ต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ เช่น ตามบ้าน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 2. การให้คูปอง (Coupon) เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้แก่ลูกค้าในการนำไปใช้เป็นส่วนลดพิเศษ
  ในการซื้อสินค้าตามที่กำหนด ซึ่งการให้คูปองอาจทำได้โดยการแจกแก่ลูกค้าโดยตรงหรือติดกับสินค้าใดๆ 
  ก็ได้
 3. การให้ข้อเสนอคืนเงิน เป็นการเสนอให้เงินคืนบางส่วนหรือเต็มจำนวนแก่ผู้ซื้อหากผู้ซื้อไม่พอใจในสินค้า
 4. การให้ส่วนลด เป็นการเสนอส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าจากราคาปกติ
 5. ของแถม (Premium) เป็นการมอบของแถมแก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นการตอบแทนในการซื้อหรือเสียสละเวลา
  ในการชมการสาธิต เป็นต้น
 6. แสตมป์การค้า เป็นการให้แสตมป์เพื่อให้ลูกค้าสะสมไว้ใช้แลกซื้อหรือแลกของสมนาคุณในภายหลัง
 7. การแข่งขันชิงรางวัล เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าร่วมเพื่อชิงรางวัล ซึ่งอาจ
  เป็นเงินสด หรือสิ่งของมีค่า