เรื่องที่ 10.2.2  การส่งเสริมการขายโดยอาศัยคนกลาง

       การส่งเสริมการขายโดยอาศัยคนกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความพยามยามในการขายของคนกลาง
 กระตุ้นให้คนกลางรับผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้ขาย ผลักดันสิค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค กระตุ้นให้คนกลางซื้อและ
เก็บสิค้ามากขึ้น เร่งการตัดสินใจซื้อ กระตุ้นการซื้อนอกฤดูกลาง สร้างความภักดีต่อตราสินค้า ให้รางวัลจูงใจ
แก่คนกลาง การส่งเสริมการขายโดยอาศัยคนกลางอาจทำได้หลายวิธี ได้แก่

 1. การให้ส่วนลดพิเศษ เป็นการเสนอให้ส่วนลดแก่คนกลางที่ซื้อสินค้าในปริมาณและในช่วงระยะเวลา
  ที่กำหนด เพื่อเป็นการจูงใจให้คนกลางซื้อสินค้า
 2. การให้สินค้าฟรี เป็นการแจกสินค้าฟรีแก่คนกลางที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ของผู้ผลิต
  หรือในการขายสินค้าได้ตามที่กำหนด
 3. การจัดแสดงสินค้า เป็นการเสนอให้ส่วนลดแก่คนกลางจากผู้ผลิต เพื่อเป็นการตอบแทนในการช่วยจัดแสดง
  สินค้าของผู้ผลิต
 4. การโฆษณาร่วม เป็นการทำสัญญาในระยะยาวระหว่างผู้ผลิตกับคนกลาง โดยผู้ผลิตจะให้ส่วนลด
  ค่าโฆษณาแก่คนกลางสำหรับสินค้าที่คนกลางช่วยโฆษณาหรือลดราคาให้เป็นพิเศษเพื่อจูงใจลูกค้าเข้าร้าน
 5. เงินเชียร์ผลิตภัณฑ์ เป็นการให้รางวัลแก่คนกลางที่มีการสาธิตและขายสินค้าของผู้ผลิต โดยอาจตั้งรางวัล
  ให้แก่พนักงานขายหน้าร้านที่สามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก
 6. การแข่งขันการขาย เป็นการให้รางวัลแก่คนกลางที่สามารถขายสินค้าได้มากที่สุดได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้