เรื่องที่ 10.2.3 การส่งเสริมการขายโดยพนักงานขาย

      การส่งเสริมการขายโดยพนักงานขายมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความพยายามของพนักงานขายในการ
แสวงหาลูกค้า กระตุ้นความพยายามของพนักงานขายในการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ กระตุ้นยอดขาย กระตุ้น
การเสนอขายนอกฤดูกาล และใช้พนักงานขายในการผลักดันผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า โดยการส่งเสริมการขาย
โดยพนักงานขายสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

 1. เงินรางวัล เป็นรางวัลในรูปตัวเงินที่ให้แก่พนักงานขายที่สามารถขายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 2. การแข่งขันระหว่างพนักงานขาย เป็นการกระตุ้นพนักงานขายโดยจัดให้มีการแข่งขันการขาย
  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการขายมากขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยจะให้รางวัล
  แก่พนักงานขายที่สามารถขายได้มากที่สุด
 3. การประชุมการขาย เป็นการจัดประชุมเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างพนักงานขายอาจเพื่อ
  เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการขายใหม่ ทำให้พนักงานขายเกิดความกระตือรือร้น
  และแนวคิดในการปรับปรุงการขายใหม่