หน่วยที่ 2 ระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด

แนวคิด วัตถุประสงค์ ผู้สอน

ตอนที่ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด

ตอนที่ 2.2 การวิจัยการตลาด

ตอนที่ 2.3 การพยากรณ์และการวัดปริมาณความต้องการของตลาด