เรื่องที่ 2.1.1 ความสำคัญและความหมายของระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด

          รากฐานของการตลาดมาจากความต้องการ    การตลาดมุ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วย
สินค้าและบริการ   เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจสูงสุด  ดังนั้นการดำเนินงานทางการตลาดจะเริ่มต้นสำรวจ
ตลาดค้นหาก่อนว่าตลาดต้องการอะไร    ใครคือลูกค้ามุ่งหวังของเราลูกค้าอยู่ที่ไหน      ลูกค้าต้องการซื้ออะไร
คุณค่าในสายตาของลูกค้าคืออะไร    ลูกค้าซื้ออย่างไร    เราจะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร   ต่อจากนั้นจึงพยายาม
สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ   และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา       นักการตลาดจำเป็นต้องอาศัยสารสนเทศทางการตลาดเพื่อใช้เป็นแนว
ทางในการผลิต/ซื้อสินค้าและบริการ   ข้อมูลข่าวสารจากระบบสารสนเทศทางการตลาดจะทำให้นักการตลาด
รู้ว่าเขาควรผลิตสินค้าอะไร     เป็นจำนวนเท่าไร    ขนาดใด    ราคาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร     จะจัดจำหน่าย
อย่างไร    วิธีการจัดจำหน่ายอย่างไรจึงจะเหมาะสมและควรทำการส่งเสริมการตลาดอย่างไร    เมื่อไร    ดังนั้น
การจัดการการตลาดจะสำเร็จได้ด้วยดีต้องอาศัยระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้อง    แม่นยำ  ครบถ้วน
ตรงตามความต้องการ

ความหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาด
          ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System : MKIS) ประกอบด้วย  บุคคล  เครื่องมือ
อุปกรณ์   และกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง    และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อเก็บรวบรวม   คัดเลือก 
วิเคราะห์    ประเมินและเผยแพร่สารสนเทศที่มีความสำคัญ    ถูกต้อง    และทันเวลาตามความต้องการของผู้มี
หน้าที่ตัดสินใจด้านการตลาด    เพื่อปรับปรุงแผนงานการตลาด   การนำแผนงานมาปฏิบัติใช้   และการควบคุม
กิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้

ความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการตลาด
          ในปัจจุบันนักการตลาดจำเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดมากขึ้น       เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
          1. ธุรกิจได้พัฒนาจากตลาดท้องถิ่น (Local) ไปสู่ตลาดระดับชาติ (National) และตลาดโลก (Global) 
           ต้องการ (Wants)
       ผู้ขายจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยตลาดเพื่อศึกษาลักษณะความต้องการของผู้บริโภค
         
2. ผู้บริโภคได้พัฒนาการเลือกซื้อสินค้าจากที่จำเป็น (Need) มาเป็นเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตน
           ต้องการ (Wants)     
ผู้ขายจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยตลาดเพื่อศึกษาลักษณะความต้องการของผู้บริโภค
         
3. ในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านอื่นแทนการแข่งขันด้านราคา  เช่น  การแข่งขันในตราสินค้า    การสร้าง
               ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย 
               (Sales Promotion)   นักการตลาดจึงต้องการสารสนเทศทางการตลาดเพื่อจะได้รู้ว่าเครื่องมือการตลาด
               ชนิดใดจึงจะมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
         
4. ผู้จัดการการตลาดจำเป็นต้องอาศัยระบบสารสนเทศทางการตลาด เพื่อนำสารสนเทศไปใช้ในการ
               วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิจัยและการเลือกตลาดเป้าหมาย    การออกแบบกลยุทธ์การตลาด
               การวางแผนโปรแกรมการตลาด   การจัดองค์การ   การปฏิบัติการ   และการควบคุมความพยายามทาง
               การตลาด