เรื่องที่ 2.1.4 ระบบความเป็นอัจฉริยะทางการตลาด

          ผู้จัดการการตลาด     จะต้องรอบรู้สารสนเทศทางการตลาดที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ      ทั้งสภาพ
แวดล้อมมหภาคและสภาพแวดล้อมจุลภาคอย่างต่อเนื่องทันกับเหตุการณ์ตลอดเวลา   ผู้จัดการการตลาดต้อง
ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน    ความต้องการของลูกค้า     พ่อค้า    คนกลาง      และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ    สังคม   การเมือง   เทคโนโลยี     ประชากรศาสตร์       และ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ผู้จัดการการตลาดจะนำสารสนเทศที่เก็บรวบรวมมาพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความ
ถูกต้อง   ดูความสำคัญ  ทำการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเหล่านั้น   สารสนเทศ
ที่ได้รับการกลั่นกรองแล้วว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จทางการตลาดจะถูกเก็บไว้ในระบบข่าวกรองทางการ
ตลาด  ข่าวกรองที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทของบริษัทจะถูกดึงมาใช้ตามความต้องการของผู้จัดการ
ตลาดต่อไป

แหล่งข่าวกรองทางการตลาด
          แหล่งข่าวกรองทางการตลาดที่สำคัญ   ได้แก่   หนังสือ    หนังสือพิมพ์    วารสารทางการค้า    การพบปะ
สนทนา    และเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า   แหล่งวัตถุดิบ   ตัวแทนจำหน่าย    นักขาย    ผู้จัดการบริษัทอื่น ๆ 
หรือการดูงาน   สัมมนากับบุคคลภายนอก   ซื้อข้อมูลจากแหล่งจัดหาข้อมูลภายนอก หรือจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
ทางการตลาดของบริษัทเพื่อทำหน้าที่รวบรวมสารสนเทศทางการตลาดโดยตรง      นอกจากนั้นบริษัทสามารถ
ปรับปรุงระบบข่าวกรองทางการตลาดโดยใช้วิธีการ  6  วิธี  ดังนี้
          1.  ฝึกอบรมและจูงใจนักขายให้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมสารสนเทศที่สำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบ
               สารสนเทศภายในกิจการ และรายงานความก้าวหน้า  หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด
          2. จูงใจและสนับสนุนให้ตัวแทนจำหน่าย   พ่อค้าปลีกและคนกลาง         ทำหน้าที่เก็บรวบรวมสารสนเทศ
               ทางการตลาดให้แก่บริษัท   อาทิเช่น   บริษัท Parker Hannifin Corporation       ขอดูใบสั่งซื้อที่เข้ามาที่
               ตัวแทนจำหน่ายของตนเพื่อวิเคราะห์ดูว่าลูกค้าเป็นใคร   มีพฤติกรรมการซื้อเป็นอย่างไร      และส่งผล
               วิเคราะห์ไปให้ตัวแทนจำหน่ายรับทราบ
          3. บริษัทแสวงหาสารสนเทศของคู่แข่งขันโดยวิธีการดังนี้
                         3.1   ซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันมาวิเคราะห์
                        3.2   เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
                         3.3   อ่านรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปีของคู่แข่งขัน
                         3.4   เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นคู่แข่งขัน
                         3.5   พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า  พนักงาน  ตัวแทนจำหน่าย  ซัพพลายเออร์ 
                                 Supplier บริษัทขนส่งของคู่แข่งขัน
                         3.6   เก็บรวบรวมชิ้นงานโฆษณาทุกชิ้นของคู่แข่งขัน
                         3.7   อ่านวารสารทางการค้าทุกชนิด
         
4. บริษัทจัดตั้งกลุ่มลูกค้าประจำเป็นที่ปรึกษาโดยเชิญมาร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอแนะความคิด
               เห็น   ข้อตำหนิติชมอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาด  ตลอดจน
               ให้สารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ลูกค้าประจำเหล่านี้จะเกิดความชื่นชมบริษัทที่รับฟังคำ
               ติชมและข้อเสนอแนะของตน
          5. บริษัทจะซื้อสารสนเทศจากบริษัทวิจัยที่ให้บริการด้านสารสนเทศโดยเฉพาะ
          6. บางบริษัทได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศทางการตลาดเพื่อเก็บรวบรวมสารสนเทศทางการตลาดจากแหล่ง
               ข่าวกรองทางการตลาดต่าง ๆ