เรื่องที่ 2.2.1 ความหมายและความสำคัญของการวิจัยการตลาด

          Philip Kotler   ได้ให้นิยามของคำว่า    "การวิจัยการตลาด"    ไว้ดังนี้      "การวิจัยการตลาด       หมายถึง
การดำเนินงานอย่างมีระบบเกี่ยวข้องกับการออกแบบ  การเก็บรวบรวม  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการรายงาน
ผลข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าบริษัทกำลังเผชิญกับสถานการณ์ทางการตลาดแบบใด"
          การวิจัยการตลาดมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก     เพราะการที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้อง
ตัดสินใจดำเนินการอย่างไร    จำเป็นต้องอาศัยสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบาย   วางแผน 
จัดองค์การ    การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
การวิจัยการตลาดมีประโยชน์ดังต่อไปนี้
          1.  ช่วยชี้แนวทางการผลิตสินค้าหรือบริการ   ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าเขาควรผลิตสินค้าอะไรเป็นจำนวนเท่าใด
          2.  ช่วยชี้แนวทางการกำหนดราคาที่เหมาะสม    ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าราคาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร
          3.  ช่วยชี้แนวทางการจัดจำหน่าย    ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าจะจัดจำหน่ายอย่างไร     ช่องทางการจัดจำหน่ายที่
               เหมาะสมควรใช้ช่องทางใด
          4. ช่วยชี้แนวทางการส่งเสริมการตลาด    ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าควรส่งเสริมการตลาดอย่างไร     ควรสร้างสิ่ง
               ดึงดูดใจในตัวสินค้าเพื่อให้เกิดการซื้ออย่างไร    เมื่อไร   เวลาใด
          5.  ทำให้ผู้ผลิตทราบผลการดำเนินงาน   ยอดขาย   ส่วนครองตลาด   ต้นทุน   และกำไร
          6.  ช่วยให้ผู้ผลิตทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อการขายและความต้องการสินค้า  ทำให้ทราบแนวโน้ม
               ยอดขายสินค้าแต่ละชนิดมีประโยชน์ในการพยากรณ์ยอดขาย     และกำหนดอาณาเขตขาย
          7.  การวิจัยผลิตภัณฑ์ช่วยชี้แนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
          8.  การวิจัยโฆษณาช่วยให้สามารถสร้างอิทธิผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคได้
          9. การวิจัยการส่งกำลังบำรุงทางการตลาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง        ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้
        10. ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานขาย