เรื่องที่ 2.2.2 ประโยชน์ของการวิจัยการตลาด

          ผู้จัดการการตลาดทำการวิจัยการตลาดเพื่อศึกษาปัญหาและโอกาสทางการตลาด            มักจะทำการ
สำรวจตลาดเพื่อทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์    พยากรณ์ยอดขายในแต่ละอาณาเขตขาย   ประเมิน
ประสิทธิผลของชิ้นงานโฆษณา  เป็นต้น  บริษัทขนาดใหญ่จะมีฝ่ายวิจัยการตลาดเป็นของตนเอง แต่บริษัทเล็ก ๆ
อาจพึ่งพาบุคคลภายนอก/องค์การที่ให้บริการด้านการวิจัยดังนี้
          1.  จ้างผู้เชี่ยวชาญ   อาจารย์   หรือนักศึกษาทำโครงการวิจัย
          2.  หาสารสนเทศจาก Internet            โดยการเปิดเว็บไซต์ของคู่แข่งขัน  ติดตามจาก chat rooms เป็นต้น
          3.  ตรวจสอบคู่แข่งขันโดยการเยี่ยมเยียนคู่แข่งขันเพื่อสำรวจกิจกรรมการตลาด          การจัดแสดงสินค้า
               กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งขัน

          บริษัทส่วนใหญ่มักจัดสรรงบประมาณวิจัยการตลาดไว้ประมาณ 1-2% ของยอดขาย       บางบริษัทจะใช้
งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อบริการวิจัยการตลาดจากแหล่งภายนอกซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
          1. ธุรกิจที่ขายสารสนเทศทางการตลาดโดยตรง (Syndicated Service Research firms)   ได้แก่   บริษัท 
               เอซี เนลสัน จำกัด  รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผู้บริโภคและการค้าอื่น ๆ โดยขายสารสนเทศเหล่านั้น
               แก่ผู้ที่ต้องการ
          2. ธุรกิจที่รับจ้างทำการวิจัยการตลาดตามที่ลูกค้ากำหนด (Custom Marketing Research Firms)
          3. ธุรกิจที่บริการด้านการวิจัยการตลาดเฉพาะอย่าง (Specialty-Line Marketing Research Firms) เช่น
               บริษัทรับจ้างออกงานสนามสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์