เรื่องที่ 2.2.3 ประเภทของการวิจัยการตลาด

ลักษณะของการวิจัยการตลาดที่ดีมี 7 ประการ ดังนี้
       
1. หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การวิจัยการตลาดที่มีประสิทธิผลต้องใช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 4 ประการ  คือ
                   
·   มีการสังเกตอย่างระมัดระวัง (Careful Observation)
          
          ·   มีการกำหนดสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis)
                    ·   มีการคาดคะแนนผลลัพธ์ล่วงหน้า (Prediction)
                   
·   มีการทดสอบ (Testing)
        2. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Research Creativity)           การวิจัยการตลาดที่ดีสามารถช่วยให้
นักการตลาดเกิดการพัฒนาแนวความคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางการตลาด
       
3. ใช้วิธีการที่หลากหลาย (Multiple Methods)  ผู้วิจัยการตลาดที่ดีควรใช้วิธีการวิจัย 2-3 วิธี   เพื่อให้
ผลการวิจัยเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น    ไม่ควรไว้วางใจกับการวิจัยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว
       
4. ใช้โมเดลและข้อมูลที่สอดคล้องกัน (Interdependence of Models and Data)   ผู้วิจัยการตลาด
ที่ดีพึงระลึกไว้เสมอว่าจะต้องใช้โมเดลและข้อมูลที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
       
5. คุณค่าและต้นทุนของสารสนเทศจากงานวิจัย (Value and Cost of Information)  ผู้วิจัยการตลาด
ที่ดีจะเปรียบเทียบคุณค่า (ประโยชน์) ของสารสนเทศจากงานวิจัยจะต้องคุ้มกับต้นทุนเพื่อให้ได้สารสนเทศนั้นมา
ต้นทุนการวิจัยคำนวณออกมาได้ง่ายในขณะที่คุณค่าของงานวิจัยยากต่อการคาดคะเน       คุณค่าของงานวิจัย
ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ   และความเที่ยงตรงของผลการวิจัย   และความเต็มใจของฝ่ายจัดการที่จะยอมรับและ
ปฏิบัติตามผลการวิจัยนั้น
       
6. การตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่เหมาะสม (Healthy Skepticism)       ผู้วิจัยการตลาดต้อง
ศึกษาสมมติฐานที่กำหนดโดยผู้จัดการการตลาดเพราะในบางกรณีอาจไม่ถูกต้องเสมอไป         เนื่องจากไม่ได้
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งมาก่อน
       
7. การวิจัยการตลาดต้องคำนึงถึงจริยธรรม (Ethical Marketing)            ผลการวิจัยการตลาดต้องมี
ประโยชน์ต่อนักการตลาดและผู้บริโภค     ดังนั้นการใช้ผลการวิจัยต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม