หน่วยที่ 5 นโยบายราคา

แนวคิด

วัตถุประสงค์

ผู้สอน

ตอนที่ 5.1 การกำหนดราคา

ตอนที่ 5.2 วิธีการกำหนดราคา