เรื่องที่ 5.2.1 การตั้งราคาแบบบวกเพิ่ม


          การตั้งราคาแบบบวกเพิ่มจะใช้ต้นทุนเป็นฐานในการกำหนดราคาทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์    ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจคำว่า   ต้นทุน (Cost) เสียก่อน   ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

          1. ต้นทุนคงที่ (Total Fixed Cost: TFC)   หมายถึง   ต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจการ
ไม่ว่าระดับกิจการจะเกิดการเปลี่ยนแปลง   ต้นทุนคงที่รวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นแต่ถ้าในระยะยาว
กิจการได้ขยายการดำเนินงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้     เช่น      เงินเดือนพนักงาน     ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร   
ค่าเสื่อมราคาโรงงาน      ค่าเช่า      ค่าประกันภัย
          2. ต้นทุนผันแปร (Total Variable Cost: TVC)      หมายถึง      ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ
กิจกรรม    ในสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในจำนวนหรือระดับกิจกรรม ได้แก่  ค่าวัตถุดิบทางตรง  ค่าจ้าง
แรงงานทางตรง   ค่าไฟฟ้า   ค่าคอมมิชชั่น   ค่าพาหนะและค่าการบรรจุหีบห่อ   เป็นต้น
          3. ต้นทุนกึ่งผันแปร (Semivariable Cost)     หมายถึง      ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับระดับ
กิจกรรม    แต่เปลี่ยนแปลงในสัดส่วนที่ต่ำกว่า       ต้นทุนกึ่งผันแปรประกอบด้วย      ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
รวมกัน
          4. ต้นทุนรวม (Total Cost: TC)      หมายถึง    ต้นทุนคงที่บวกต้นทุนผันแปร ณ ระดับ      กิจกรรมระดับใด
ระดับหนึ่ง


          ดังนั้น     ต้นทุนรวมจะมีการเปลี่ยนแปลง       ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนผันแปร (TVC)     ทั้งนี้เพราะ
ต้นทุนคงที่รวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
          5. ต้นทุนเฉลี่ย มี 3 ชนิด คือ
          5.1 ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) หรือต้นทุนคงที่ต่อหน่วย    ซึ่งได้มาจากต้นทุนคงที่รวม (TFC)    หารด้วยระดับ
กิจกรรม  ณ  ระดับหนึ่ง (Q)    แต่ถ้าหากกิจกรรมได้เพิ่มหรือลดระดับกิจกรรม          จะทำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย
เปลี่ยนแปลง


          5.2 ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) หรือต้นทุนผันแปรต่อหน่วย     ได้มาจากต้นทุนผันแปรรวม   หารด้วยระดับ
กิจกรรม ณ ระดับหนึ่ง     ถ้าหากกิจการได้เพิ่มหรือลดระดับกิจกรรมจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนผันแปร
ต่อหน่วย


          5.3 ต้นทุนรวมเฉลี่ย (AC) ได้มาจากต้นทุนรวมหารด้วยระดับกิจกรรม ณ ระดับหนึ่ง

          การตั้งราคาแบบบวกเพิ่มเป็นการใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการกำหนดราคา คือ จะไม่ขายราคาต่ำกว่า
ทุนนั่นเอง สามารถพิจารณาได้ดังนี้