หน่วยที่ 6 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า 

แนวคิด วัตถุประสงค์ ผู้สอน

ตอนที่ 6.1 การออกแบบและการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย

ตอนที่ 6.2 การจัดการการค้าปลีก การค้าส่ง

ตอนที่ 6.3 การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management: SCM)