หน่วยที่ 7 การส่งเสริมการตลาด : การโฆษณา

แนวคิด วัตถุประสงค์ ผู้สอน

ภาพวีดิทัศน์ประกอบ การโฆษณา     จากงานประกวดชิ้นงานโฆษณา (TACT AWARDS) จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ตอนที่ 7.1 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา

ตอนที่ 7.2 การบริหารการโฆษณา