หน่วยที่ 8 การส่งเสริมการตลาด : การประชาสัมพันธ์

แนวคิด วัตถุประสงค์ ผู้สอน

ภาพวีดิทัศน์ประกอบ การประชาสัมพันธ์     จากงานประกวดชิ้นงานโฆษณา (TACT AWARDS) จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ตอนที่ 8.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 8.2 การบริหารงานประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 8.3 การประยุกต์ใช้งานการประชาสัมพันธ์


บรรณานุกรม