เรื่องที่ 8.1.2  วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

         การดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น     จำเป็นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เพื่อเป็นเป้าหมายหรือแนวทางในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกิจการ วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. วัตถุประสงค์ทั่วไป (General objective)
 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific objective)

วัตถุประสงค์ทั่วไป

วัตถุประสงค์ทั่วไปของการประชาสัมพันธ์เป็นวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ในเรื่องราวต่างๆ ของกิจการ อันได้แก่ 
นโยบาย   วัตถุประสงค์   การดำเนินงาน  ผลงาน กิจกรรม  ระเบียบข้อบังคับ  เป็นต้น   ทั้งนี้เพื่อให้สาธารณชน
ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความเชื่อถือในกิจการ โดยวัตถุประสงค์ทั่วไปของการประชาสัมพันธ์ ได้แก่

 1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจของสาธารณชนต่อกิจการ โดยการเผยแพร่และชี้แจงผ่านสื่อต่างๆ
  เพื่อให้สาธารณชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  วัตถุประสงค์  การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ 
  ขององค์การ
 2. เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นกับสาธารณชน เพื่อให้องค์การได้รับความสนับสนุนและเพื่อความอยู่รอด
  ขององค์การ รวมถึงการกระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความนิยม เชื่อถือ ไว้วางใจ และศรัทธา ในนโยบาย
  และการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ เพื่อให้กิจการดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น
 3. เพื่อสร้าง ปกป้องและรักษาชื่อเสียงขององค์การ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้องค์การต่อสาธารณชน
  จะเห็นว่าชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์การ          โดยที่องค์การบางองค์การอาจต้อง
  ยอมเสียผลประโยชน์บางอย่างเพื่อแลกกับการรักษาชื่อเสียงไว้ เพราะชื่อเสียงจะส่งผลต่อภาพลักษณ์
  ขององค์การในสายตาของสาธารณชน
 4. เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชน ทั้งจากสาธารณชนภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์เฉพาะ

นอกจากวัตถุประสงค์ทั่วไปแล้ว การประชาสัมพันธ์ยังมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างของแต่ละกิจกรรมแตกต่างกัน
ออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือลักษณะของแต่ละกิจกรรม ตัวอย่างของวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น

 • เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น เช่น ข่าวลือในด้านลบขององค์การซึ่งทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจ
  ผิดต่อองค์การ โดยจะทำการค้นหาสาเหตุและขจัดแหล่งต้นเหตุ โดยหาทางทำความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล
  ให้กระจ่างชัด
 • เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของกิจกรรม    เพื่อให้สาธารณชนได้รู้ถึงสิ่งที่องค์การได้กระทำการอันเป็น
  ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง      เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา         และเกิดการสนับสนุน
  ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของกิจการ
 • เพื่อส่งเสริมและชักจูงใจสาธารณชนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์การ
 • เพื่ออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการให้ทราบถึงทัศนคติ ประชามติ หรือความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชนที่มีต่อองค์การ
 • เพื่อขจัดปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ภายในหน่วยงาน