เรื่องที่ 8.3.2  การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล

              การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
นั่นคือประชาชนมีสิทธิในการรับรู้สิ่งที่รัฐบาลกระทำ และมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาล
โดยรัฐบาลต้องรับฟังและดำเนินการแก้ไข     เพราะการที่รัฐบาลจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น
จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ดังนั้นหน้าที่ที่สำคัญของการประชาสัมพันธ์
ของรัฐบาล คือ เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐต่อประชาชน    ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมและภาพลักษณ์อันดี    ทั้งนี้
เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ ดังนั้นจึงอาจสรุปความหมาย
ของการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลได้ดังนี้

การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล คือ การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยราชการของรัฐอันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล โดยวิธีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย 
กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของรัฐ เพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและชื่อเสียงเกียรติคุณของรัฐ อันจะส่งผล
ให้เกิดความรู้     ความเข้าใจ     ความนิยม     และการสนับสนุนจากประชาชนในการสร้างสรรค์ความสำเร็จ
แก่หน่วยราชการและประเทศชาติโดยรวม

ประเภทของการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล

การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. การประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ

การประชาสัมพันธ์ภายในประเทศจะเกี่ยวข้องกับงานด้านข่าวสารและการเผยแพร่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชน   อันจะส่งผลให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างกันได้   โดยประชาชนจะได้รับ
ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของรัฐบาล อันได้แก่ นโยบาย การดำเนินงาน และผลงานของโครงการต่างๆ
เพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชนและป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน
ของรัฐบาล หน่วยงานราชการมักจะใช้การประชาสัมพันธ์ในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อเริ่มโครงการใหม่ หรือนโยบายใหม่ ที่ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย
 • เมื่อโครงการใหม่หรือนโยบายใหม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อประชาชน
 • เมื่อมีกฎหมายหรือระเบียบราชการใหม่ๆ ที่ประชาชนควรทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • เมื่อหน่วยงานราชการต้องการแถลงผลงานที่ปฏิบัติไปแล้ว
 • เมื่อมีเรื่องที่ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
 • เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น

วิธีการในการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศอาจทำได้โดย

 • การรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานราชการและรัฐบาลที่ประชาชนควรทราบ เช่น
  การจัดตั้งหน่วยราชการใหม่ การดำเนินงานโครงการใหม่ การออกกฎหมายหรือการปรับปรุง
  กฎหมาย เป็นต้น
 • การรณรงค์วางแผนระยะยาวหรือโครงการต่อเนื่อง เพื่อชักจูงใจให้ประชาชนร่วมมือและสนับสนุน 
  เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนเสียภาษีอากร การรักษาความสะอาด เป็นต้น
 • การเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของทางราชการ เช่น ข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
  การป้องกันการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย เป็นต้น

  2. การประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศ

  การประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศเป็นการสร้างความเข้าใจ ความรู้จัก และความสัมพันธ์อันดีของประชาชน
  ในประเทศต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความนิยมชมชอบและมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศ   โดยรัฐบาลจะทำการ
  ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อป้องกันและแก้ไข
  ความเข้าใจผิด สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลในด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดี
  ของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล

การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงบริการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลที่มีอยู่ อันจะส่งผลให้เกิดการ
  สนับสนุนและได้รับประโยชน์จากการใช้บริการหน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่
 2. เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากสาธารณชนในการออกกฎหมายใหม่ๆ    รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย
  ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. เพื่อขจัดหรือลดความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงานใหม่ๆ ของรัฐบาล
 4. เพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาล
 5. เพื่ออธิบายเกี่ยวกับประชามติของประชาชนต่อหน่วยงานราชการต่างๆ    เพื่อจะได้ดำเนินการให้
  สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชน
 6. เพื่อสร้างให้เกิดการสนับสนุนจากประชามติ และความร่วมมืออันดีจากสาธารณชน ด้วยการชี้แจง
  ถึงความจำเป็นและความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
 7. เพื่อสร้างความนิยมและความสัมพันธ์อันดีจากสาธารณชน
 8. เพื่อเรียกร้องความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชนในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม
   และการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
 9. เพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าต่างๆ ด้านการปกครองและการบริหารประเทศของรัฐบาล