เรื่องที่ 8.3.3 การประชาสัมพันธ์ชุมชน

          องค์การทางธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ย่อมจะหลีกเลี่ยง
ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนรอบข้างมิได้    นั่นคือชุมชนและองค์การจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ การที่องค์การจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจาก
ประชาชนในชุมชน ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน องค์การจะอยู่รอดได้มิใช่การมุ่งที่จะแสวงหากำไรสูงสุด
ตามวัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการเพียงอย่างเดียว       แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการตอบแทนและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานจากชุมชน   การจัดซื้อวัตถุดิบจากชุมชน ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงการนำผลกำไรส่วนหนึ่งเป็นเสียภาษี
ให้รัฐอย่างถูกต้องเพื่อนำไปบำรุงท้องถิ่นและชุมชนรอบข้าง ดังนั้นจึงอาจสรุปความหมายของการประชาสัมพันธ์
ชุมชนได้ดังนี้

การประชาสัมพันธ์ชุมชน คือ การประชาสัมพันธ์ขององค์การกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ความเข้าใจ และการสนับสนุนจากชุมชน

ประเภทของชุมชน

อาจกล่าวได้ว่า ชุมชน คือ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในบริเวณหนึ่งๆ ที่มีความผูกพันกับบริเวณนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
การดำรงชีวิต      วัฒนธรรมประเพณี และความรู้สึกนึกคิดที่ร่วมกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ชุมชน
สามารถถูกแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ชุมชนชนบท ประกอบด้วยกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชนบท มีบ้านเรือนกระจัดกระจายทั่ว มักอยู่กัน
  ในลักษณะของหมู่บ้าน มีการพึ่งพาอาศัยกันอย่างใกล้ชิด มีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ (Primary group)
  ที่มีลักษณะความใกล้ชิดสนิทสนม มีความเกี่ยวดองในลักษณะเครือญาติ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
  และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกุศล งานประเพณีรื่นเริงต่างๆ    ก็มักจะได้รับ
  ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดภายในชุมชน
 2. ชุมชนเมือง ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ร่วมกันจำนวนมากภายในบริเวณที่มีขนาดเล็ก
  จึงมักจะอาศัยอยู่อย่างแออัด มีความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ (Secondary group) ที่มีความสัมพันธ์
  อย่างผิวเผิน ไม่ใกล้ชิดสนิทสนมเท่ากับชุมชนชนบท   มักจะมีความเกี่ยวข้องกันเฉพาะในเรื่องราว
  หรือกิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกันเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ชุมชน

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ชุมชนจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชน
ความต้องการของชุมชน ทรัพยากรขององค์การ และเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ขององค์การ โดยวัตถุประสงค์
ที่สำคัญของการประชาสัมพันธ์ชุมชนอาจจำแนกได้ดังนี้ (วิรัช ลภิรัตนกุล : 2538)

 1. เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์การให้ชุมชนรับทราบ เช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม
  การดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ขององค์การ ที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน
 2. เพื่อชี้แจงและตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ภายในชุมชนที่มีความเข้าใจ
  ที่ไม่ถูกต้องต่อองค์การ
 3. เพื่อแสดงถึงความสำคัญขององค์การที่มีต่อชุมชนในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญให้กับชุมชน
  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น
 4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อนโยบายและการดำเนินการขององค์การ
 5. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน และเผยแพร่เกี่ยวกับชุมชนเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ
  ให้เข้ามาท่องเที่ยวและลงทุน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน
 6. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน
 7. เพื่อให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา อันได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาต่างๆ 
  ในชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษา การให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 8. เพื่อแสดงบทบาททางด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
 9. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน เช่น การสนับสนุนโครงการเพื่อสุขภาพต่างๆ   การบริจาค
  เครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลชุมชน
 10. เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการต่างๆ เช่น การให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน
  การจัดกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน เป็นต้น
 11. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
 12. เพื่อแสดงบทบาทขององค์การในการช่วยเหลือสังคมโดยรวม เช่น การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
  การให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น