เรื่องที่ 8.3.4 การประชาสัมพันธ์องค์การสาธารณกุศล

  องค์การสาธารณกุศล คือ หน่วยงานที่ดำเนินการโดยมิได้แสวงหากำไร แต่เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างประโยชน์
แก่สังคม เป็นองค์การที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จึงต้องอาศัยเงินบริจาคจากประชาชน องค์การ
ทางธุรกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม      ดังนั้นองค์การสาธารณกุศลเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์
เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมขององค์การ โดยองค์การสาธารณกุศล
จะอยู่ในรูปแบบของ สมาคม มูลนิธิและองค์การสาธารณกุศล หรือสถาบันศาสนาต่างๆ ตัวอย่างเช่น มูลนิธิเด็ก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา     มูลนิธิสายใจไทย  เป็นต้น   ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์การสาธารณกุศลเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไร    และต้องอาศัยการสนับสนุนทางการเงินจากประชาชนผู้มี
จิตศรัทธา เพื่อความอยู่รอดขององค์การ โดยองค์การเหล่านี้จะมีเป้าหมายและบริการแก่สังคมที่แตกต่างกันไป
จึงจำเป็นต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและวิธีการดำเนินความช่วยเหลือ      และจากที่ได้กล่าวแล้วว่าองค์การสาธารณกุศลเหล่านี้มักจะไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล ต้องอาศัยเงินบริจาคจากประชาชนหรือกลุ่มองค์การต่างๆ ดังนั้นองค์การสาธารกุศล
จึงต้องมีการรณรงค์หาทุนการดำเนินงานขององค์การ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มองค์การต่างๆ 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อองค์การเพื่อจะได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การให้สามารถ
ดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นอาจสรุปความหมายของการประชาสัมพันธ์องค์การสาธารณกุศลได้ดังนี้

การประชาสัมพันธ์องค์การสาธารณกุศล คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนต่างๆ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลงาน และกิจกรรมการดำเนินงานขององค์การ อันจะทำให้ประชาชนเกิด
ความสนใจและให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม

หลักการในการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์หาทุนขององค์การสาธารณกุศล

การประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์หาทุนขององค์การสาธารณกุศล

 1. ชี้แจงสาเหตุ ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ในการหาทุนให้ชัดเจน         เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
  และให้การสนับสนุนจากประชาชน
 2. ต้องมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ   และกระทำการประชาสัมพันธ์
  อย่างต่อเนื่อง
 3. เริ่มต้นจากเรื่องกว้างไปสู่เรื่องเฉพาะ เพื่อเป็นการนำไปสู่เรื่องราวที่ต้องการสื่อได้ดี เช่น การกล่าวถึง
  ความลำบากยากแค้นของเด็กๆ ในสังคม ซึ่งเป็นที่มาของความต้องการการช่วยเหลือจากประชาชน 
  เป็นต้น
 4. ใช้เครื่องมือหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม สามารถสื่อสารไปสู่สาธารณชนให้รับรู้และเข้าใจ
 5. ใช้เหตุผลและการกระตุ้นอารมณ์เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในเรื่องราวที่สื่อสาร
 6. มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์องค์การสาธารณกุศล

องค์การสาธารณกุศลมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ดังนี้

 1. เพื่อรณรงค์หาทุนมาใช้ในการดำเนินการสาธารณกุลขององค์การ
 2. เพื่อขยายและเพิ่มพูนสมาชิกและอาสาสมัครในการดำเนินงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชนในเรื่องของกิจกรรมสาธารณกุศลขององค์การ
 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มสาธารณชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
 5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสาธารณกุศลต่อสาธารณชน
 6. เพื่อให้สาธารณชนเกิดการยอมรับและให้การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การ